การจอดรถที่ญี่ปุ่น

About Parking in Japan

ไม่ควรจอดรถผิดกฎหมาย

ถ้าจอดรถบนถนนระหว่างไปซื้อของ, ทานอาหาร หรือยกสัมภาระลงจากรถ เป็นต้น ที่ญี่ปุ่นแม้จะเป็นช่วงเวลาเพียงไม่กี่นาทีก็ตาม แต่ถ้าถูกมองว่าเป็นการออกห่างจากรถแล้ว ก็ถือว่าเป็นการจอดรถผิดกฎหมายได้ การจอดรถผิดกฎหมายเป็นสาเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุและการจราจรติดขัดได้ แม้จะเพียงช่วงเวลาสั้นๆ ก็ตาม ก็ควรจอดรถในที่จอดรถที่กำหนดไว้

กรณีที่มีใบสั่งแจ้งว่ามีการจอดรถทิ้งไว้ระหว่างที่ใช้งานรถเช่า

1. มีใบสั่งแปะที่รถ

กรณีที่มีใบสั่งแจ้งว่ามีการจอดรถทิ้งไว้ดังเช่นในภาพ แสดงว่าจอดรถผิดกฎจราจร

2. ไปรายงานตัวที่สถานีตำรวจ

ไปรายงานตัวกับสถานีตำรวจที่ระบุไว้ในใบสั่ง

3. จ่ายเงินค่าปรับ

ดำเนินการเรื่องเอกสารและทำการจ่ายเงินค่าปรับ

4. ส่งใบเสร็จรับเงินเวลาที่คืนรถ

เวลาคืนรถเช่า กรุณาส่งเอกสารที่ได้รับจากทางตำรวจ และใบเสร็จรับเงินที่ทำการจ่ายค่าปรับ *กรณีที่ไม่ได้จัดการเรื่องที่ทำผิดกฎก่อนคืนรถเช่า ทางบริษัทรถเช่าจะต้องรับภาระการจ่ายค่าปรับฐานจอดรถผิดกฎจราจรตามที่กำหนดไว้เพิ่มอีกต่างหาก

ลานจอดรถและมารยาทในการจอดรถที่มักผิดพลาดได้ง่าย

ต้องไม่จอดรถในที่ที่เขียนไว้ว่า【月極】(ที่จอดรายเดือน)

ในลานจอดรถขนาดใหญ่หรือลานจอดรถแบบหยอดเหรียญอาจมีจุดที่เขียนเป็นภาษาญี่ปุ่นไว้ว่า 【月極】(ที่จอดรายเดือน)ตรงจุดนั้นๆ เป็นพื้นที่ที่มีผู้อื่นจ่ายเงินเป็นค่าเช่าทุกเดือน กรุณาอย่าจอดที่ตรงนั้น กรณีที่เข้าใจผิดและจอดรถตรงนั้นไปแล้ว อาจทำให้เกิดปัญหาและถูกเรียกเก็บเงินเป็นจำนวนมากได้ กรุณาระมัดระวังด้วย

ควรปฏิบัติตามกฎการจอดรถในพื้นที่ให้ตรงกับประเภทของรถ

ในสถานที่ให้บริการต่างๆ เช่นที่จอดแวะพักบนทางด่วน หรือห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ จะแบ่งพื้นที่ที่สามารถจอดรถแต่ละประเภทได้เอาไว้ เช่น รถยนต์ขนาดเล็ก รถยนต์ขนาดใหญ่ พื้นที่สำหรับรถคนพิการ พื้นที่จอดรถ 2 ล้อ เป็นต้นถ้าจอดรถไปโดยไม่รักษากฎการแบ่งพื้นที่จอดรถนี้ จะสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นเป็นอย่างมาก จึงควรระมัดระวังตรวจสอบพื้นที่จอดรถก่อนทำการจอดเสมอ

ประเภทของที่จอดรถหยอดเหรียญ

ที่จอดรถหยอดเหรียญแบบมีที่ล็อค

・จ่ายเงินหลังใช้บริการแล้ว
・ควรระวังให้ดีเพราะราคาจะแตกต่างกันไปตามที่ราคาที่ระบุไว้ว่า กี่นาที ●●เยน จอด 1 วันจ่ายสูงสุด ●●เยน เป็นต้น

parking meter / parking ticket

・จ่ายเงินก่อนใช้บริการ
・สามารถจอดรถได้ภายในเวลา 60 นาทีในช่วงเวลาที่ระบุไว้บนป้ายสัญลักษณ์ริมถนน หรือป้ายบอกรายละเอียด เป็นต้น
・ถ้าจอดเกินกว่า 60 นาทีไปแล้ว จะถือว่าเป็นการจอดรถผิดกฏจราจรจึงต้องระวังให้ดี
・parking ticket จะมีตั๋วออกมา จากนั้นให้นำตั๋วแปะไว้ตรงบริเวณที่มองเห็นได้ง่าย เช่น กระจกหน้ารถ เป็นต้น